Алла Тум Хо Ишвара Тум Хо

Алла Тум Хо Ишвара Тум Хо
Тум Хи Хо Рама Рахим Тум Хи Хо Рама Рахим
Мере Рам Мере Рам Рама Рахим
Есу Тум Хо Нанак Тум Хо
Зораштра Бхи Хо Махавир Тум Хо
Гаутама Будда Карим
Мере Рам Мере Рам Рама Рахим
О, Господь! Тебя называют различными именами:
Аллах, Ишвара, Рама, Рахим, Иисус, Нанак, Зороастр,
Махавира, Гаутама Будда, Карим.
В блокнот
Разучить
Закрыть